Ebook: Shopper Marketing – Markus Stahlberg & Ville Maila [Download]

Shopper Marketing của tác giả Markus Stahlberg & Ville Maila không phải là một cuốn sách về mánh lới quảng cáo hoặc tiếp thị mới. Cuốn sách này đề cập đến một cái gì đó sâu sắc và quan trọng hơn nhiều. Đây là một cuốn sách về tiếp thị người mua sắm – về việc ảnh hưởng đến hành vi của người mua hàng để tạo ra quyết định mua hàng.

shopper-marketing-book download

Sách Shopper Marketing

Theo một nghiên cứu dự thảo của Deloitte cho Hiệp hội các nhà sản xuất tạp hóa: ‘Tiếp thị cho người mua sắm là tăng gấp đôi so với đầu tư từ năm 2004 và theo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 21% đến năm 2010. phương tiện mới quan trọng như internet, di động hoặc chơi game. ‘

Một định nghĩa tốt cho tiếp thị người mua sắm, như một thông lệ tiếp thị mới, có thể được tìm thấy trong Wikipedia: tiếp thị của người mua sắm là ‘hiểu cách người tiêu dùng hành xử như người mua hàng, trong các kênh và định dạng khác nhau, và tận dụng trí thông minh này để mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, được xác định như thương hiệu, người tiêu dùng, nhà bán lẻ và người mua sắm ‘.

Tiếp thị người mua sắm giả định rằng người tiêu dùng và người mua sắm không phải lúc nào cũng – hoặc thậm chí thường xuyên – giống nhau. Ví dụ, một người mua sắm các sản phẩm thức ăn cho vật nuôi rất khó có thể là người tiêu dùng.

Trong tiếp thị người mua sắm, các nhà sản xuất nhắm mục tiêu vào các phần đầu tư tiếp thị của họ tại các nhà bán lẻ hoặc môi trường bán lẻ cụ thể. Việc nhắm mục tiêu như vậy phụ thuộc vào sự phù hợp của các mục tiêu, mục tiêu và chiến lược giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ nhất định hoặc một loại môi trường bán lẻ nhất định.
Một yếu tố quan trọng trong sự gia tăng của tiếp thị người mua sắm là sự sẵn có của dữ liệu chất lượng cao từ đó những hiểu biết có thể được lượm lặt để giúp định hình các kế hoạch chiến lược. Theo các nghiên cứu công nghiệp gần đây, đầu tư của nhà sản xuất vào tiếp thị người mua sắm đang tăng hơn 21% mỗi năm.

Các thống kê sau đây đã gây ra sự phân chia lại đầu tư tiếp thị từ tiếp thị tiêu dùng sang tiếp thị của người mua sắm:

• Bảy mươi phần trăm lựa chọn thương hiệu được thực hiện tại các cửa hàng.

• Sáu mươi tám phần trăm quyết định mua là không có kế hoạch.

• Năm phần trăm trung thành với thương hiệu của một nhóm sản phẩm.

• Các học viên tin rằng tiếp thị người mua hàng hiệu quả ngày càng quan trọng để đạt được thành công trên thị trường.

Shopper Marketing là cuốn sách đầu tiên cung cấp một triển vọng sâu rộng về các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tiếp thị mới này. Do tính chất mới nổi của thực tiễn mới, nội dung của cuốn sách được tổng hợp từ 37 học viên toàn cầu và các chuyên gia tiếp thị người mua sắm. Danh sách các tác giả bao gồm gần như tất cả các chuyên gia nổi tiếng của khu vực. Cách tốt nhất để tiếp cận cuốn sách phụ thuộc vào bản chất của sự quan tâm của bạn đối với chủ đề, vì vậy không có cách đọc chính xác duy nhất. Để có cái nhìn toàn diện về tiếp thị người mua sắm, bạn có thể muốn đọc cuốn sách từ trang bìa này đến trang bìa khác, và để hiểu nhanh về một chủ đề cụ thể, bạn có thể muốn đi sâu vào một vài chương một lúc.

Nội dung của cuốn sách Shopper Marketing được chia thành ba phần:

1. Định nghĩa: tiếp thị shopper là gì?

2. Chiến lược: làm thế nào để tiếp cận người mua hàng tiếp thị?

3. Thực thi: tiếp thị mua sắm trong hành động là gì?

Các nhà tiếp thị, theo định nghĩa, có một nhu cầu bẩm sinh để hiểu tại sao sản phẩm của họ được mua. Cuốn sách này đóng vai trò là sự khởi đầu để hiểu về tiếp thị từ quan điểm quyết định mua hàng của người mua sắm. Tiếp thị người mua sắm có liên quan đến công việc của tất cả các chuyên gia tiếp thị và bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Ví dụ: Microsoft, P & G, IBM, Unilever, Công ty Coca-Cola và Nestlé gần đây đã xây dựng các đơn vị nội bộ để tiếp thị cho người mua sắm. Các nhà tiếp thị mua sắm nhằm mục đích tận dụng các mối liên hệ nhân quả giữa hành vi mua sắm và mua hàng để tạo ra các khái niệm sáng tạo để tăng quyết định mua hàng. Là một phần trong hành trình liên tục của chúng tôi trong thế giới của các quyết định mua hàng, chúng tôi đánh giá rất cao ý kiến ​​của độc giả. Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi trả lời các câu hỏi, nhận xét hoặc thách thức của bạn liên quan đến tiếp thị của người mua hàng. Chúng tôi hy vọng được nghe từ bạn về khả năng học hỏi một cái gì đó mới cùng nhau! Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên lạc cho văn phòng Phenomena gần bạn nhất tại
www.phenomena.com.

English introduce about the book: Shopper Marketing – Markus Stahlberg & Ville Maila

This is not a book about new marketing or advertising gimmicks. This book deals with something much more profound and important. This is a book about shopper marketing – about affecting shopper behaviour to generate purchase decisions.

Shopper marketing is growing faster than internet advertising – doubling in terms of investments since 2004 and on pace for a compound annual growth rate of 21 per cent to 2010, according to a draft study by Deloitte for the Grocery Manufacturers Association: ‘Shopper marketing is a new medium as important as the internet, mobile or gaming.’

A good definition for shopper marketing, as a new marketing practice, can be found in Wikipedia: shopper marketing is ‘understanding how one’s target consumers behave as shoppers, in different channels and formats, and leveraging this intelligence to the benefit of all stakeholders, defined as brands, consumers, retailers and shoppers’.

Shopper marketing assumes that consumers and shoppers are not always – or even often – the same. For instance, a shopper for pet food products is highly unlikely to be the consumer.

In shopper marketing, manufacturers target portions of their marketing investment at specific retailers or retail environments. Such targeting is dependent on congruency of objectives, targets and strategies between the manufacturer and a given retailer or a given type of retail environment.
A significant factor in the rise of shopper marketing is the availability of high-quality data from which insights may be gleaned to help shape strategic plans. According to recent industry studies, manufacturer investment in shopper marketing is growing more than 21 per cent annually.

The following statistics have caused the reapportionment of marketing investment from consumer marketing to shopper marketing:

Seventy per cent of brand selections are made at stores.

Sixty-eight per cent of buying decisions are unplanned.

Five per cent are loyal to the brand of one product group.

Practitioners believe that effective shopper marketing is increasingly important to achieve success in the marketplace.

Shopper Marketing is the first book providing an extensive outlook into the various aspects of this new area of marketing. Because of the emerging nature of the new practice, the contents of the book are compiled from 37 global practitioners and professionals of shopper marketing. The extensive list of authors covers nearly all of the worldrenowned experts of the area. The best way to approach the book depends on the nature of your interest in the topic, so there is no single correct way of reading it. For a comprehensive outlook on shopper marketing you may want to read the book from cover to cover, and for a quick insight on a specific topic you may want to dive into a few chapters at a time.

The contents of the book are divided into three parts:

1. Definition: what is shopper marketing?

2. Strategy: how to approach shopper marketing?

3. Execution: what is shopper marketing in action?

Marketers, by definition, have an inborn need to understand why their products are being purchased. This book serves as a beginning for understanding marketing from the shopper’s purchase-decision point of view. Shopper marketing is related to the work of all marketing and sales professionals within the retail sector. For example, Microsoft, P&G, IBM, Unilever, the Coca-Cola Company and Nestlé have recently built internal units for shopper marketing. Shopper marketers aim to take advantage of the causal connections between shopping and purchase behaviour to create innovative concepts for increasing purchase decisions. As a part of our ongoing journey within the world of purchase decisions, we would highly appreciate readers’ opinions. We would be delighted to respond to your questions, comments or challenges related to shopper marketing. We hope to hear from you for the possibility of learning something new together! You can find contact details for the Phenomena office nearest to you at
www.phenomena.com.

Download Ebook: Shopper Marketing – Markus Stahlberg & Ville Maila: Download

Tải thêm các ebook để nâng cao kiến thức tại: Thư viện

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment